.
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ฝ่ายอำนวยการ 
ฝ่ายอำนวยการ
 

ฝ่ายบริหารงานทั้วไป                                                 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. กำกับ ดูแลเกี่ยวกับงานสารบรรณ และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  2. ดำเนินการด้านการบริหารบุคคล เช่น การควบคุมดูแลเวลาทำการ จัดทำงบเดือนเวลาทำการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตรวจสอบการลาและการอนุมัติไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ การประเมินเงินเดือน การแต่งตั้งโยกย้าย เป็นต้น ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  3. ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ) ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย

  4. ควบคุม ดูแล อาคารสถานที่ บัญชี และพัสดุของส่วนอุทยานแห่งชาติ

  5. ปฏิบัติงานด้านแผนงบประมาณประจำปี  คำของบประมาณประจำปีและแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  6. ปฏิบัติงานด้านแผนเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ กำกับดูแล ควบคุม รวบรวมแผนงาน/โครงการที่ขอใช้เงินรายได้ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินรายได้ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

  7. ปฏิบัติงานภาคราชการ ได้แก่ การตรวจราชการ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงคำรับรองปฏิบัติราชการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

  8. จัดทำรายงานประจำปีของส่วนอุทยานแห่งชาติ

  9. ดำเนินการเกี่ยวกับแผนแม่บทอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และแผนการจัดการพื้นที่คุ้มครองเชิงระบบนิเวศ

  10. จัดทำแผนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ภายใต้นโยบาย แนวทาง ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของรัฐบาล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  11. ตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติ/วนอุทยาน ตลอดจนรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนอุทยานแห่งชาติ ตามแผนงบประมาณประจำปี แผนเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ แผนการจัดการอุทยานแห่งชาติ และโครงการพัฒนาต่างๆ

  12. ควบคุม กำกับ ดูแลการเบิกจ่ายบัตรค่าบริการต่างๆ และการจัดทำบัญชีเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ

  13. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรือปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

  

 
 
พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 3.93.74.227
คุณเข้าชมลำดับที่ 344,996
 
 
 
: ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000