.
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ฝ่ายอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร 
ฝ่ายอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร
 

ฝ่ายอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร                       

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

    1. ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ ตรวจสอบแนวเขต จัดตั้ง ขยาย และเพิกถอนอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

 

    2. กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการในการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ตลอดจนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในการจัดการพื้นที่ พัฒนาความรู้ความเข้าใจของชุมชนต่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

 

   3. กำหนดแนวทางและมาตรการในการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย/การปฏิบัติงานด้านการป้องกันดูแลรักษา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

 

   4. ตรวจสอบพิจารณาแผน และมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอุทยานแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้การอำนวยการป้องกัน ดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

   5. ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมผลคดีที่เกิดขึ้น ประสานงานร่วมมือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอรรถคดีต่างๆ การจัดการคดีและของกลาง

 

   6. กำหนดแผนงาน มาตรการ ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ รวมทั้งประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกและคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) เพื่อรวบรวมติดตามผลการปฏิบัติงาน

 

   7. ตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์ข่าวสารของสื่อมวลชนทุกแขนง

 

   8. ติดตามการดำเนินการตามนโยบาย แผนงาน/โครงการ มาตรการ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน

 

   9. ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่ และการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อกำหนดยุทธวิธีในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ

 

  10. ประสานและดำเนินโครงการหรือแผนงานเพื่อการพัฒนาอุทยานแห่งชาติ
และวนอุทยานอย่างมีส่วนร่วม

 

  11. ประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่า ทรัพยากรสัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน

 

  12. กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาต การใช้ประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ ยกเว้นการอนุญาตเพื่อการศึกษาวิจัย

 

  13. รวบรวม และติดตามผลการดำเนินคดีต่างๆ และรายงานผลการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ทราบ

 

  14. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องลับ เรื่องร้องเรียน และขอความเป็นธรรมต่างๆ

 

  15. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

 

 

 

  

 
 
พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 3.93.74.227
คุณเข้าชมลำดับที่ 344,991
 
 
 
: ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000